سرمایه گذاری در طرح روناک

آرون تدبیر در گام نخست به عنوان بازار گردان پروژه آذرین مواد روناک یکی از پروژه های تولیدی شرکت صنعتی مشفق برای تمامی پرسنل گروه و سهامداران اقدام به عرضه سهام روناک نموده است از طریق این سامانه تمامی پرسنل گروه میتوانند درخواست خرید گواهی سهام خود را عملیاتی نمایند و به دو صورت فییش واریزی و یا ازطریق درگاه اینترنتی نسبت به خرید خود اقدام به تسویه نمایند