مشارکت در صندوق فاندVC

آرون تدبیر طبق قرارداد رسمی همراه با شرکت اسمارت ­آپ در صندوق فاند 500 میلیارد ریالی مشارکت نموده و آرون ­تدبیر به

عنوان یکی از هیات ­مدیره و یکی از افراد کمیته سرمایه ­گذاری نیز مشارکت نموده است.

هدف صندوق فاند، سرمایه گذاری در حوزه استارت ­آپ می­ باشد.