ترکیب سهامداران

ترکیب سهامداری شرکت آرون تدبیر 98 درصد شرکت توسعه صنعتی مشفق و 2 درصد افراد حقیقی می باشد