سرمایه گذاری

آرون تدبیراز سنوات قبل در بازار بورس اوراق بهادار به صورت مستمر و با هدف سودآوری و مشارکت درسهامداری شرکت های بورسی فعالیت می نماید.