شرکت Smartmotion

آرون­ تدبیر به جهت رصد و سرمایه ­گذاری در تمامی بازارهای مالی، اقدام به ثبت شرکت  smart motion در کشور ترکیه

نموده و نسبت به ترید کردن در آن بازار بین المللی نیز اقدام نموده است. 70درصد از سهام شرکت مذکور متعلق به

آرون­ تدبیر می ­باشد.