مشاوره درخصوص تأمین مالی از طریق اوراق صکوک

صُکوک جمع صک هست که معادل چک در عربی و به معنای بدهکار و بدهی است. یکی از مسیرهای تامین مالی در دنیا استفاده از ابزار با نرخ بهره ثابت است که در دنیا به اوراق قرضه شناخته می شوند. اوراق قرضه به دلیل ماهیت سود ثابت حرام شمرده می شود و ابزارهای مالی اسلامی (صُکوک) جایگزین آن شدند. امروزه صکوک انواع متنوعی دارد و بسته به نیاز شرکت ها می توان از یک مدل خاص تامین مالی استفاده نمود.

آرون تدبیر ضمن بررسی صورت¬های مالی شرکت¬ها و براساس برنامه 3 سال آتی آن شرکت، مشاوره درخصوص نوع اوراق و میزان اوراق قابل انتشار را تعیین می¬نماید. مذاکره با متولیان انتشار، رکن ضامن، بازارگردان نیز جزو وظایف این شرکت می باشد.

پروژه¬های عملیاتی:

  • اوراق مرابحه به میزان 2.000 میلیارد ریال برای شرکت توسعه صنعتی مشفق
  • اوراق مرابحه به میزان 3.000 میلیارد ریال برای شرکت هامون نایزه
  • اجاره به میزان 3.000 میلیارد ریال برای شرکت آلیاژگستر هامون