نقض حکم مصادره محموله نفتى ایران در دادگاه یونان

دادگاهی در یونان، تصمیم آمریکا برای توقیف محموله یک نفتکش ایرانی را نقض کرد.متن اصلی