کاهش درآمد صادراتی پتروشیمی امیرکبیر

بیشترین کاهش فروش متوجه محصول «پلی‌اتیلن سبک صادراتی» شد و طی یک ماه شاهد اُفت ۲۱ هزار تنی بود.متن اصلی