ابلاغ مصوبه افزایش حقوق بازنشستگان

معاون اول رئیس جمهور، مصوبه هیئت دولت درباره افزایش حداقل مستمری بازنشستگی، ازکارافتادگی و بازماندگان را برای اجرا ابلاغ کرد.متن اصلی