افزایش میزان ارز حجاج به ۵۰۰ یورو

امسال به زائران حج تمتع ۵۰۰ یورو به عنوان ارز همراه تعلق می‌گیرد که قیمت آن بر اساس نرخ ارز متشکل (صرافی) تعیین شده است.متن اصلی