افزایش درآمد ماهانه در صنعت روی زنگان

درآمدی که طی این دوره ماهانه صنعت روی زنگان از فروش محصولات به ثبت رساند مربوط به فروش محصولات بازار داخل کشور بود، میزان سرمایه اعلام‌شده از سوی این شرکت نیز ۱۰ میلیارد تومان بود.متن اصلی