اقبال به صنایع صادرات محور حتی پس از احیای برجام

بازدهی بازار سرمایه در دو سال اخیر مطلوب فعالان این بازار نبوده است. گروه پتروشیمی بخش قابل توجهی از ارزش بازار سرمایه را به خود اختصاص داده اند.متن اصلی