جناب آقای مهندس اعوانی عضو هیأت مدیره

مدیرعامل تام ایران خودرو/ 1393-1400

مدیرعامل توسعه خط لوله هامون/ 1389-1393

هیات مدیره لوله ماشین سازی ایران/ 1392-1394

مدیرکل وزارت صنايع سنگين/ 1366-1373

عضو هیأت مدیره شركت شيشه سازي مينا/1361-1362