شرکت آسین گستر مشفق

پروژه تولیدآهن اسفنجی.تاریخ شروع بهره­برداری مرداد­ماه 1401