جناب آقای دادرس مدیرعامل

مدیر عامل شرکت توسعه مدیریت آرون تدبیر

مدیر مالی شرکت توسعه صنعتی مشفق

رئیس هیات مدیره smart motion

عضو هیات مدیره تدبیر سهام ماندگار

رئیس هیات مدیره تجارت شفق سرخ

مدیر مالی آلیاژ گستر هامون

مدیر بودجه شرکت اکسوز