جناب آقای مهندس فلاح رئیس هیأت مدیره

مدیر عامل و رئیس هیأت مدیره مجتمع فولاد اسفراین/132-1376

مدیر عامل شرکت گروه صنعتی سپاهان/1376-1380

مدیر عامل و عضو هیأت مدیره سازمان مدیریت صنعتی/1380-1386

مدیر عامل شرکت توسعه صنعتی مشفق/1386-1398

رئیس هیأت مدیره شرکت هامون نایزه/1385-1387

رئیس هیأت مدیره شرکت سرمایه گذاری شریف/1387-اکنون