اصلاح ساختار مالی

آرون تدبیر با پشتوانه دانش همکاران خود و اقدامات صورت پذیرفته تاکنون، نسبت به اصلاح ساختار مالی شرکت­ها اقدام می­نماید. این فرآیند با یک قرارداد محرمانگی (NDA) عدم افشای اطلاعات مالی شرکت و براساس کارراهه قابلیعت انعقاد دارد.