برنامه ریزی سرمایه گذاری

برنامه ریزی سرمایه گذاری، پروسسی است که روش و میزان سرمایه گذاری در حال و آینده را با توجه به وضعیت مالی فعلی ،اهداف مالی آتی، میزان ریسک پذیری و شرایط مالیاتی مشخص می کند. یک سرمایه گذاری موفق به زمان و برنامه ریزی دقیق نیاز دارد. برای حصول یک نتیجه مناسب از سرمایه گذاری های خود باید از یک استراتژی درست که به نکات زیر توجه دارد، استفاده کنید.
– داشتن برنامه دراز و کوتاه مدت و بازنگری مداوم استراتزیهای سرمایه گذاری
– توجه به روشهای افزایش بازده سرمایه
– مدیریت ریسک سرمایه گذاری
– استفاده از تنوع در سرمایه گذاری
– داشتن برنامه دراز و کوتاه مدت و بازنگری مداوم در استراتژیهای سرمایه گذاری
داشتن یک برنامه درذهن خود بسیارعالی است، ولی همواره یک برنامه با تغییراتی در اهداف و یا تغییر روش زندگی براحتی بفراموشی سپرده شده و یا تاثیر خود را از دست می دهند. با کمک و راهنمایی یک مشاور و متخصص مالی-سرمایه گذاری برنامه خود را تهیه و مکتوب کنید و به هیچوجه فراموش نکنید که وقتی برنامه ریزی می کنید به تمام وجوه آن توجه کنید و بخاطر بسپارید که برنامه ریزی سرمایه گذاری فقط به یک حساب پس انداز بازنشستگی (RRSP) خلاصه نمی شود. اهداف دراز مدت و کوتاه مدت را در نظر بگیرید.