جناب آقای مهندس شریعتی نائب رئیس هیأت مدیره

مدیر عامل شرکت توسعه صنعتی مشفق/ 1398-تاکنون

مدیر عامل شرکت هامون نایزه/ 1384-1398

معاونت تولید و بهره برداری سازمان گسترش و نو سازی/ 1381-1384

عضو هیأت مدیره شرکت بهریزگداز/1378-1381

مدیر عامل لوله سازی خوزستان/ 1372-1376